PL
PLN
Koszyk (0) 0 PLN

Odstąpienie od umowy

 1. Konsumentowi, który zawarł umowę na odległość, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 2. Aby skorzystać z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Konsument powinien poinformować o tym Sprzedawcę, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.  Oświadczenie może zostać wysłane:
 1. pocztą na adres: 30-683 Kraków, ul. Nowosadecka 82.z dopiskiem „Perfumeria MM” lub
 2. drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy sklep@perfumeriamm.krakow.pl

Konsument może skorzystać w tym celu z formularza odstąpienia od umowy udostępnionego mu przez Sprzedawcę, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 1. Konsument zobowiązany jest do dokonania zwrotu Produktu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Zwracany Towar powinien zostać wysłany na adres:  JT Finanse 30-683 Kraków, ul. Nowosądecka 82 z dopiskiem „Perfumeria MM”  Zwrot Towaru powinien nastąpić wraz z otrzymanymi do niego prezentami.
 2. W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.
 3. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Konsument ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany Produkt tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta  sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany  o wykonaniu prawa odstąpienia od  umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
 6. Prawo odstąpienia nie przysługuje Kupującemu w przypadkach wskazanych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, tj. w szczególności w przypadku Umowy Sprzedaży:
 1. w której przedmiotem świadczenia jest  rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 1. Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 oraz w przypadku całkowitego zniszczenia rzeczy, uniemożliwiającego jej zwrot.

Data aktualizacji: 2023-01-19 19:06:00

© Comarch SA 2023. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep