PL
PLN
Koszyk (0) 0 PLN

                                     REGULAMIN

                   Świadczenia  usług w sklepie internetowym PERFUMERIA MM  (dalej: Portal)

1) Użyte w niniejszym Regulaminie  pojęcia  oznaczają:

1.  ADMINISTRATOR - JT Finanse Joanna Kozioł (marka handlowa Perfumeria MM), wpisana do rejestru Ewidencji  Działalności Gospodarczej prowadzonej przez  Prezydenta Miasta Krakowa, będący  płatnikiem  podatku  od  towarów i usług, któremu  nadano  NIP:  678-111-24-63,  REGON 356892899,  adres  e-mail:  sklep@perfumeriamm.krakow.pl 

2.  HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji.
3.  UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
4.  KODEKS  CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
5.  KONSUMENT – Użytkownik będący osobą fizyczną dla której zawarcie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6.  KONTO (KONTO UŻYTKOWNIKA) – podstrona Portalu, w ramach której gromadzone są m.in. informacje o Użytkownikach.
7.  PORTAL – portal  internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem:  www.perfumeriakrakow.pl
8.  REGULAMIN – niniejszy regulamin Portalu internetowego.
9.  REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Użytkownika Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Portalu.
10.  USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu
11.  USŁUGODAWCA  –  JT Finanse Joanna Kozioł,  adres do korespondencji:  31-513  Kraków  ul. Olszańska 12/24,   *   tel. +48 12 429-11-05   *   mobile:  509 763 343  *  adres e-mail: sklep@perfumeriamm.krakow.pl
12.  USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dn. 30.05. 2014 r  o prawach konsumenta  (Dz.U. z  2014 r. poz. 827).

2) Postanowienia ogólne:

1. Niniejszy REGULAMIN określa zasady korzystania przez Użytkowników z Portalu – www.perfumeriakrakow.pl

2. Usługodawcą usług świadczonych za pośrednictwem Portalu jest  JT Finanse Joanna Kozioł (marka handlowa: Perfumeria MM) z siedzibą przy ul. Olszańskiej 12/24 w Krakowie.  Usługi świadczone za pośrednictwem Portalu są usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późniejszymi . zmianami ). Jako takie podlegają jednocześnie regulacjom prawnym chroniącym interesy konsumentów zawierających umowy na odległość, w szczególności przepisom ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

3. Administrator przewiduje następujące sposoby kontaktowania się z Użytkownikiem: 

a.        Poczta elektroniczna na adres e-mail: sklep@perfumeriamm.krakow.pl

b.       Adres do korespondencji : Perfumeria MM  31-513 Kraków  ul. Olszańska 12/24

4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie  mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Portalu następujące Usługi elektroniczne:

     a. Konto Użytkownika w Portalu – formularz rejestracji  Zamawiającego.

        b. Interaktywny formularz umożliwiający Użytkownikom złożenie zamówienia.

       c. Newsletter.

6. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:  

            a. Komputer z dostępem do Internetu;

        b. Dostęp do poczty elektronicznej.

        c. Przeglądarka internetowa: :  *  Internet Explorer  *  Mozilla Firefox  *  Google Chrome * Safari *

7. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

8. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

9. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013.1422 j.t.).

3) Świadczenie usług elektronicznych:

1.  W ramach Portalu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.  Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.

3.  Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

a. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika na Portalu zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

b. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w „Formularzu  Rejestracyjnym”   następujących danych przez Użytkownika: imię, nazwisko, adres, nr. telefonu, adres e-mail oraz Hasło.

c. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie zamówienia w Internetowym Systemie  zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi.

d. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na wysyłaniu  Newslettera zostaje zawarta w momencie złożenia przez Użytkownika stosownego zamówienia na stronie www.perfumeriakrakow.pl

4.  Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie zamówienia w perfumerii  jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

5.  Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

a. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, wysyłając wiadomość drogą elektroniczną na adres: sklep@perfumeriamm.krakow.pl

b. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Użytkownik obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.

c. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.

d. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

6.  W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Portal korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Stosowane przez Usługodawcę cookies są bezpieczne dla urządzenia końcowego Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkownika wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować świadczoną usługę indywidualnie do każdego Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz przypisaną wartość. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Portalu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. Usługodawca wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:

    a. Konfiguracji strony internetowej Portalu

b. dostosowania zawartości Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Portalu;

c. rozpoznania urządzenia Użytkownika oraz jego lokalizacji i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

d. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,

e. Uwierzytelniania Użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika na Portalu:

f. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła;

g. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Portalu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

h. Dostosowania zawartości Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Portalu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

i. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Portalu, oraz świadczenia usług reklamowych.  

7. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając  warunki  ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Portalu.

4) Dane osobowe użytkowników Portalu:

1. Administratorem danych osobowych użytkowników Portalu jest Sprzedający.

2. Dane osobowe użytkowników Portalu wykorzystywane są przez Administratora Portalu w celu:

a)  realizacji zamówienia,  zamieszczenia Użytkownika w bazie zamawiających, założenia i utrzymania Konta.

b)  wysyłania newsletteral, informującego o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych na łamach Portalu, a także zawierającego materiały informacyjne i marketingowe.

3. Dane osobowe użytkowników   udostępniane przez Administratora Portalu wyłącznie firmom spedycyjnym:   DPD  Polska Sp.o.o.  ul. Mineralna 15 w Warszawie  VIII W.G. KRS 0000005009)  i Poczta Polska SA  z  siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 26  (wpis w Rejestrze Przedsiębiorców  KRS: 0000334972)

4. Podanie danych osobowych przez użytkowników Portalu jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania - na stronie sklepu w zakładce " Profil Klienta". Ma on również prawo do odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.

5. Dane osobowe użytkowników Portalu są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002.101.926 z późn. zm.).

5) Świadczenie usługi  - OFERTA:

1. Ofertą Perfumerii MM  objęte są  ORYGINALNE i FABRYCZNIE NOWE kosmetyki i akcesoria kosmetyczne  (zwane dalej łącznie "Produktami"), dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i posiadające wszelkie wymagane przepisami prawa zezwolenia i atesty.

6) Świadczenie usługi : Ceny i sposoby płatności.

1.  Wszystkie ceny podawane  są cenami brutto, podlegającymi stałej aktualizacji i wyrażone są w złotych polskich (PLN).

2. Koszt wysyłki podawany jest podczas składania zamówienia i Zamawiający ma do wyboru następujące formy płatności:

     a. przelew z góry na rachunek bankowy ING BANK Śląski   i płatność przelewy24.

     b. płatność za pobraniem – dokonywana jest przy odbiorze przesyłki od firmy kurierskiej.

3.  Rachunek bankowy  w ING  BANK  Śląski  - nr  25 1050 1445 1000 0092 8360 2457, a zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty do 7 dni  kalendarzowych od momentu otrzymania Akceptacji zamówienia.

4. Do każdego zakupu wystawiany jest paragon,  a na życzenie faktura bez konieczności uzyskania podpisu nabywcy.

7)  Świadczenie usługi:  ZAMÓWIENIE:

1.  Złożenie  zamówienia możliwe jest 24 godziny na dobę w każdy dzień tygodnia.

2.  Realizacja zamówienia odbywa się w Godzinach  Roboczych w Dni Robocze:  poniedziałek – piątek  w godz. 9-16.  Sprzedawca dopuszcza wyznaczenie innych Dni Roboczych , w których zamówienia nie będą realizowane po uprzedniej informacji umieszczonej na portalu. 

3. Po wybraniu Towarów Zamawiający umieszcza je w wirtualnym koszyku, zgodnie z instrukcją obsługi zamieszczoną w Serwisie.   Przez cały czas trwania zakupów Zamawiający ma możliwość przeglądania zawartości swojego koszyka.

4.  W formularzu „Zamówienia”  Zamawiający wskazuje obowiązkowo dane oznaczone jako dane obligatoryjne oraz może dodatkowo wskazać inne dane, nieoznaczone jako dane obligatoryjne.

5.  Warunkiem koniecznym do złożenia Zamówienia jest poprawne wypełnienie pól formularza, oraz potwierdzenie Zamówienia zgodnie z instrukcją zamieszczoną w Serwisie oraz akceptacja Regulaminu Sklepu w wersji obowiązującej podczas składania Zamówienia.

6.  Regulamin w wersji obowiązującej podczas składania Zamówienia stanowi integralną część umowy sprzedaży.

7.  Akceptacja Zamówienia przez Sprzedawcę następuje przez przesłanie do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail  wskazany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, wskazujące numer Zamówienia, zamówiony Towar, Cenę jednostkową i zbiorczą Towaru, Koszty dostarczenia Towaru i adres dostawy Towaru.  Akceptacja ta jest równoznaczna z przyjęciem przez Sprzedającego złożonej przez Zamawiającego oferty.

8.  Zamówienia realizowane są  na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  Możliwa jest  wysyłka towaru poza granice RP  po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedającym.

8) Zwrot towaru przez konsumenta i procedura reklamacji.

1.  Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Portalu można zgłaszać pisemnie na adres : Perfumeria MM  31-513 Kraków  ul. Olszańska 12/24  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@perfumeriamm.krakow.pl

2.  Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji .

3.  Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji  niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres lub w inny wskazany przez Użytkownika sposób.

4.  Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów za pobraniem.

9) Prawo odstąpienia od umowy.

1. Konsument, który zawarł Umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu  na adres e- mail: sklep@perfumeriamm.krakow.pl  lub adres do korespondencji.

2. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Usługodawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3. W razie odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, Umowa o świadczenie usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą.

4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o świadczenie usługi elektronicznej  - Załącznik nr.1 do Regulaminu.

5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a.  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b.  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f.  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g.  w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h.  w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

-  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

- zawartej w drodze aukcji publicznej;

- świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

- dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

11) Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępy do tych procedur.

1. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności, Konsument ma prawo:

2. Wystąpić do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 148), o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214),

3. Wystąpić do  Wojewódzkiego  Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 148), o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą. Informacje na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępne są na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,

4. Wystąpić do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (między innymi Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), o udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej w sprawie rozstrzygnięcia sporu z Usługodawcą.

5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

12) Postanowienia końcowe.

1.  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie przerwy lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Portalu, zaistniałych z przyczyn od niego niezależnych.

2.  Administrator zastrzega sobie możliwość - po uprzednim poinformowaniu użytkowników - wycofania lub modyfikacji określonych usług portalu z dowolnych przyczyn (np. ze względu na ochronę prywatności lub innych prawnych względów związanych z zawartością lub sposobem działania Portalu), jak również zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania usług Portalu, np. ze względu na czynności techniczne konserwacyjne albo związane z modyfikacją usług Portalu.

3.  Wszelkie znaki towarowe i nazwy wykorzystane w ramach prezentacji produktów lub usług oferowanych za pośrednictwem Portalu użyte zostały jedynie w celach informacyjnych oraz w celach identyfikacji produktu lub usługi.

4.  Treści publikowane na Portalu chronione są prawami autorskimi przysługującymi  Perfumerii MM.

5.  Umowy zawierane poprzez Portal zawierane są w języku polskim.

6.  Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Konsumentowi treści zawartej Umowy o świadczenie usługi elektronicznej następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Portalu oraz przesłanie na adres e-mail Użytkownika potwierdzenia zawarcia umowy oraz pouczenia o prawie odstąpienia od mowy o świadczenie usługi elektronicznej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

7.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

8.  Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Konsumentem zostaną poddane właściwym sądom powszechnym

9.  Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

10. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Portalu.

11.  Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn organizacyjnych, prawnych lub technicznych. O każdej zmianie Regulaminu Administrator powiadomi Użytkowników na Portalu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Użytkownik, który nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

12.  Do Zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego brzmienia Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.

Data aktualizacji: 2021-11-22 21:32:00

© Comarch SA 2021. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep