PL
PLN
Koszyk (0) 0 PLN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Perfumeria MM


§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.perfumeriakrakow.pl a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, jak również tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od umowy przez Konsumenta oraz obowiązki Konsumenta w zakresie zapłaty ceny.
 2. Sprzedającym jest Joanna Kozioł, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą JT Finanse Joanna Kozioł, z siedzibą przy: ul. Olszańska 12 lok 24, 31-513 Kraków, NIP: 6781112463, REGON: 356892899 –nazwa handlowa sklepu: Perfumeria MM
 3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:
 1. adres poczty elektronicznej: sklep@perfumeriamm.krakow.pl
 2. numer telefonu: tel.: +48 509 763 343
 3. adres pocztowy: 31-513 Kraków, Olszańska 12 lok 24
 1. Za Konsumenta uważa się osobę, o której mowa w art. 22Kodeksu cywilnego.
 2.  Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Wszyscy Klienci są obowiązani zapoznać się z postanowieniami Regulaminu, przed dokonaniem zakupu. Regulamin sklepu internetowego Perfumeria MM umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej https://perfumeriakrakow.pl/ w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu www.perfumeriakrakow.pl odnoszące się do produktów, nie stanowią oferty zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w myśl art. 72 Kodeksu Cywilnego Klient wysyłając Formularz Zamówienia składa ofertę kupna wskazanego Towaru za cenę i na warunkach określonych w opisie.

 

§ 2 Definicje

Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:

 1. KONSUMENT –osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,
 2. HASŁO –ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji.
 3. UŻYTKOWNIK (Klient/Kupujący)  – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu
 4. KODEKS  CYWILNY  – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U.2020.1740),
 5. KONTO (KONTO UŻYTKOWNIKA) – podstrona Portalu, w ramach której gromadzone są m.in. informacje o Użytkownikach.
 6. PORTAL – portal  internetowy prowadzony przez
 7. Produkt /Towar – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma
 8. REGULAMIN – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344),
 9. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Użytkownika Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Portalu.
 10.  SKLEP INTERNETOWY /PORTAL – sklep internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem:  www.perfumeriakrakow.pl
 11. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą której przedmiotem są Towary kupowane przez Klienta na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie; 
 12. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287).
 13. USŁUGODAWCA/SPRZEDAWCA zwany Perfumeria MM –  JT Finanse Joanna Kozioł (marka handlowa Perfumeria MM), wpisana do rejestru Ewidencji  Działalności Gospodarczej prowadzonej przez  Prezydenta Miasta Krakowa, będący  płatnikiem  podatku  od  towarów i usług, któremu  nadano  NIP:  678-111-24-63,  REGON 356892899,  adres  e-mail:  sklep@perfumeriamm.krakow.pl
 14. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dn. 30.05. 2014 r  o prawach konsumenta  (Dz.U. z  2014 r. poz. 827).
 15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Produktów w ramach Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

§ 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. Strona jest serwisem internetowym, przy pomocy którego możliwe jest przeglądanie treści w nim zawartych, składanie zamówień w Sklepie Internetowym oraz korzystanie z innych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Perfumeria MM.
 2. Usługodawca Perfumeria MM świadczy za pośrednictwem Portalu następujące Usługi elektroniczne:
  1. Konto Użytkownika w Portalu – formularz rejestracji  Zamawiającego.
  2. Interaktywny formularz umożliwiający Użytkownikom złożenie zamówienia.
  3. Newsletter.
 3. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.
 4. Do przeglądania treści udostępnionych w Serwisie nie jest wymagana rejestracja (posiadanie Konta w Serwisie). Z chwilą wpisania przez Klienta w przeglądarce internetowej adresu strony internetowej Serwisu lub skorzystania z funkcji przekierowania na stronę Serwisu pomiędzy Klientem a Usługodawcą dochodzi do zawarcia umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną i ulega rozwiązaniu wraz z wyjściem ze strony Serwisu.
 5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika na Portalu zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji. Umowa ta zostaje zawarta na czas nieokreślony. 
 6. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w „Formularzu Rejestracyjnym”   następujących danych przez Użytkownika: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail oraz Hasło.
 7. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie zamówienia w Internetowym Systemie  zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi. Umowa zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
 8. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na wysyłaniu  Newslettera zostaje zawarta w momencie złożenia przez Użytkownika stosownego zamówienia na stronie www.perfumeriakrakow.pl
 9. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 10. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 11. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 12. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
  1. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, wysyłając wiadomość drogą elektroniczną na adres: sklep@perfumeriamm.krakow.pl
  2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Użytkownik obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.
  3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.
  4. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.
 13. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania Konta Klienta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a także z powodów:
  1. powtarzającego się braku płatności przez Klienta w terminie ustalonym w Regulaminie za złożone zamówienie
  2. podania podczas rejestracji nieprawdziwych danych osobowych
  3. naruszenie przez Klienta przy korzystaniu z Serwisu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw Douglas oraz osób trzecich
  4. jeśli Klient ponownie założył Konto po uprzednim wypowiedzeniu przez Perfumeria MM  zawartej z Klientem Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną o założenie Konta; 
  5. innego naruszania przez Klienta postanowień Regulaminu.
 14. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym Perfumeria MM konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari itd.
 15. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.
 16. Strona Sklepu internetowego Perfumeria MM posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.
 17. Perfumeria MM przetwarza dane osobowe Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych, w tym przy pomocy plików cookies i innych podobnych technologii. Szczegóły opisane są w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej na Stronie

 

§4. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Ofertą Perfumerii MM  objęte są  oryginalne i fabrycznie nowe kosmetyki i akcesoria kosmetyczne  (zwane dalej łącznie "Produktami lub Towarami"). Wszystkie produkty oferowane w sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej są cenami brutto (zawierają podatek VAT). oraz są wyrażone w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. Koszt wysyłki podany jest na stronie internetowej Sprzedającego w zakładce: „Cennik wysyłki”.
 5. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.
 6. Zamówienia realizowane są  na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Zamówienie Towarów realizuje się poprzez wybranie Towarów, którymi Klient jest zainteresowany, kliknięcie przycisku "DODAJ DO KOSZYKA", znajdującego się przy opisie Towarów, a następnie, z poziomu "KOSZYK", znajdującego się w zakładce Sklepu, wypełnienie Formularza Zamówienia, w tym wyboru formy dostawy i zapłaty bądź wyboru opcji zapłaty przy odbiorze, jeśli takowa jest dostępna dla wybranego Towaru, a następnie kliknięcie potwierdzenia zakupu.
 8. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.
 9. W wypadku gdy dane są niekompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym będzie niemożliwy, Sprzedający ma prawo anulowania zamówienia.
 10. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
 11. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia na swój adres e-mailem, podany w Formularzu Zamówienia.
 12. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:
 1. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze - rozpoczyna się maksymalnie w ciągu dwóch dni roboczych, po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę.
 2. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty za złożone zamówienie, na koncie bankowym Sprzedającego.
 1. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Konsumenta.
 2. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach, od 9:00 do 17:00. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 17:00, w soboty, niedziele lub święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 3. Klient otrzyma wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji, co jest rozumiane jako oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z chwilą jego otrzymania, przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 4. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon. Na życzenie Klienta faktura.
 5. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą wartość, jaką Klient zobowiązany jest zapłacić (cena brutto). Zawiera ona należny podatek Koszt dostawy nie jest wliczony w cenę, gdyż zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy zakupu.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, opisaną w ustępie poprzednim, Sklep niezwłocznie poinformuje Konsumenta o tym fakcie, wyjaśniając przyczynę różnicy ceny. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.

 

§ 5. Dostawa i koszty transportu

 1. Zamówione Produkty są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adresem wskazanym przez Klienta w formularzu Zamówienia
 2. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się za pośrednictwem kuriera
 3. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta będą zrealizowane najbliższego dnia roboczego.
 4. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi zwykle: 2 dni robocze. Na czas oczekiwania składa się czas realizacji zamówienia, a więc skompletowanie Towarów do zamówienia oraz przewidywany czas dostawy, który wynosi od 24 godzin, w przypadku Polski.
 5. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia wynikające z winy przewoźnika.
 6. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić zawartość i kompletność przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.
 7. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru –po wcześniejszym uzgodnieniu.

 

§ 6 Sposób płatności i termin płatności

 1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:
 1. przelewem, na rachunek bankowy Sprzedawcy;
 2. za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych takich jak:
 • PayU
 • Przelewy24
 • za pobraniem – przy odbiorze towary;
 1. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie, w terminie do 3 (trzech) dni roboczych, od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia.
 2. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sklepu [nazwa sklepu] zamówienie jest przekazywane do realizacji
 3. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki
 4. Na wszystkie towary Sprzedający wystawia paragon. Na życzenie fakturę.

 

§ 7 Odbiór przesyłki

 1. Przy odbiorze przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu. W przypadku gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół.

§ 8 Odstąpienie od umowy

 1. Konsumentowi, który zawarł umowę na odległość, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 2. Aby skorzystać z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Konsument powinien poinformować o tym Sprzedawcę, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.  Oświadczenie może zostać wysłane:
 1. pocztą na adres: 30-683 Kraków, ul. Nowosadecka 82. lub
 2. drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy sklep@perfumeriamm.krakow.pl

Konsument może skorzystać w tym celu z formularza odstąpienia od umowy udostępnionego mu przez Sprzedawcę, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 1. Konsument zobowiązany jest do dokonania zwrotu Produktu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Zwracany Towar powinien zostać wysłany na adres:  JT Finanse 30-683 Kraków, ul. Nowosądecka 82 z dopiskiem „Perfumeria MM”  Zwrot Towaru powinien nastąpić wraz z otrzymanymi do niego prezentami.
 2. W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.
 3. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Konsument ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany Produkt tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta  sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany  o wykonaniu prawa odstąpienia od  umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
 6. Prawo odstąpienia nie przysługuje Kupującemu w przypadkach wskazanych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, tj. w szczególności w przypadku Umowy Sprzedaży:
 1. w której przedmiotem świadczenia jest  rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 1. Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 oraz w przypadku całkowitego zniszczenia rzeczy, uniemożliwiającego jej zwrot.

 

§9 Reklamacje z tytułu braku zgodności towaru z umową

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz poniższymi postanowieniami Regulaminu. Poniżej wskazane są dodatkowe informacje dotyczące przewidzianej przez prawo odpowiedzialności Sprzedawcy za zgodność Produktu z Umową Sprzedaży:
 1. W przypadku reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. odpowiedzialność Sprzedawcy określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt zakupiony zgodnie ze zdaniem poprzednim wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.
 2. W przypadku reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej, z wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. odpowiedzialność Sprzedawcy określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. Stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a – 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.
 1. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania innej reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać zgłoszenie pisemnie na adres: JT Finanse 30-683 Kraków, ul. Nowosądecka 82 z dopiskiem „Perfumeria MM” lub poprzez e-mail na adres sklep@perfumeriamm.krakow.pl .
 2. W reklamacji zaleca się wskazać: wadę, jaką zdaniem Klienta Produkt posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datę wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności Produktu z umową lub inne roszczenie Klienta oraz podać dane kontaktowe. Powyższe wymogi mają charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność reklamacji.
 3.  Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.
 4. Powyższe postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się również do Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej

 

§10 Zasady publikowania opinii

 1. Sprzedawca umożliwia na stronach Sklepu Internetowego publikowanie opinii o swoich Produktach. Opinia powinna być napisana językiem polskim z zachowaniem zasad poprawniej polszczyzny.
 2. Opinia o Produkcie może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy oraz przez Klienta, który dokonał zakupu opiniowanego Produktu. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozornych Umów Sprzedaży w celu wystawienia opinii o Produkcie. Opinia o Sklepie Internetowym może być wystawiona przez osobę będącą Klientem Sklepu Internetowego.
 3. Dodawanie opinii przez Klientów nie może być wykorzystywane do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich. Klient dodając opinię obowiązany jest do działania zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.
 4. Sprzedawca zapewnia aby publikowane opinie o Produktach pochodziły od jego Klientów, którzy zakupili dany Produkt. W tym celu Sprzedawca wymaga, aby przed opublikowaniem opinii przeszła ona jego weryfikację. Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodności treści opinii z Regulaminem, a co najważniejsze – czy osoba opiniująca jest Klientem Sklepu Internetowego – w tym wypadku Sprzedawca sprawdza, czy osoba ta dokonała zakupu w Sklepie Internetowym (np. sprawdzając, czy autor opinii znajduje się w bazie Klientów Sklepu), a w przypadku opinii o Produkcie sprawdza dodatkowo, czy zakupiła opiniowany Produkt. Weryfikacja następuje bez zbędnej zwłoki.
 5. W razie wątpliwości Sprzedawcy lub zastrzeżeń kierowanych do Sprzedawcy przez innych Klientów lub osoby trzecie, czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt, Sprzedawca zastrzega sobie prawo skontaktowania się z autorem opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia, że faktycznie jest Klientem Sklepu Internetowego lub dokonał zakupu opiniowanego Produktu.
 6. Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Klientów i nie stanowią opinii Sprzedawcy.
 7. Kupujący/klient obowiązany jest zamieszczać opinie nienaruszające obowiązujących przepisów prawa ani praw osób trzecich. Ponosi on pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w Sklepie Internetowym Perfumeria MM
 8. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Klientów oraz nie zniekształca opinii lub rekomendacji Klientów w celu promowania swoich Produktów. Sprzedawca udostępnia opinie zarówno pozytywne, jak i negatywne. Sprzedawca nie udostępnia sponsorowanych opinii.

 

§ 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych, przekazanych przez Klienta, podczas korzystania ze Sklepu, jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe są chronione podane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów
  1. realizacji złożonych zamówień, zamieszczenia Użytkownika w bazie zamawiających, założenia i utrzymania Konta.
  2. wysyłania newslettera informującego o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych na łamach Portalu, a także zawierającego materiały informacyjne i marketingowe.

i w żadnym wypadku nie są udostępniane podmiotom które nie uczestniczą w realizacji Umowy sprzedaży.

 1. Klient, składając zamówienia, wyraża zgodę na przetwarzanie, podanych przez niego danych osobowych, w celu realizacji i obsługi zamówienia, przez Sprzedawcę, Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. b ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 2. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w zakresie określonym w RODO, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu moich danych osobowych Administrator Danych Osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.
 5. Dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
 6. Dane nie podlegają automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności" na stronie Sklepu.

 

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
 2. Aby móc korzystać z Usług Sklepu, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do internetu oraz przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie stron www, jak również podanie adresu e-mail, umożliwiającego przesłanie informacji, dotyczących realizacji zamówienia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni.
 4. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
 5. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony Sklepu Internetowego zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta.
 7. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie internetowej Sklepu www.perfumeriakrakow.pl.
 8. Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie przerwy lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Portalu, zaistniałych z przyczyn od niego niezależnych.
 10.  Perfumeria MM zastrzega sobie możliwość - po uprzednim poinformowaniu użytkowników - wycofania lub modyfikacji określonych usług portalu z dowolnych przyczyn, jak również zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania usług Portalu, np. ze względu na czynności techniczne konserwacyjne albo związane z modyfikacją usług Portalu.
 11. Wszelkie znaki towarowe i nazwy wykorzystane w ramach prezentacji produktów lub usług oferowanych za pośrednictwem Portalu użyte zostały jedynie w celach informacyjnych, oraz w celach identyfikacji produktu lub usługi.
 12. Treści publikowane w ramach Serwisu podlegają ochronie przewidzianej w powszechnie obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. 
 13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19-01-2023 r.                 
Do pobrania:
Regulamin sklepu

Data aktualizacji: 2023-01-19 19:17:00

© Comarch SA 2023. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep